Semester med miljön i åtanke

Våra destinationers unika miljö och omgivning värnas och är central för vår utformning, våra anläggningar förstärker den.
Vårt globala och regionala miljömål är att passera en klimatneutral verksamhet, Vi vill bli klimatpositiva. För att säkerställa att vi träffar målen, och för att löpande förbättra vårt miljöengagemang kommer verksamheten att certifieras.

Lokal & regional miljöpåverkan

Vattenbesparande åtgärder

Ett minskat överanvändande utav vatten sparar förutom själva resursen också energi när den skapas. Våra anläggningar 

• Gästernas konsumption  mäts och de bär sina egna kostnader.
• Lokala regler sätts för BRF:er för att minska bevattning. 
• Stugbyar har inga egna pooler. 
• Regnvatten samlas och återanvänds
• Fastigheter byggs och utrustas från början med lågvattenanvändande apparater. 
• Dubbla inkommande vattensystem där dricksvatten separeras från vatten för tvättmaskiner och spolning utav toaletten och möjliggör för olika källor för vatten.

Vattenproduktion

Avsaltning utav dricksvatten kan bespara vattenreserver där dessa är pressade. Överproduktion kan erbjudas för att bidra till andra verksamheter som inte ansluts till VA.

Filtrering utav spillvatten från dusch skapar en på nytt användbar resurs för till exempel spolning i toalett och tvätt utav kläder. Eventuellt även för bevattning. Potentialen är halverat reningsbehov.

Gemensamt ägande & ansvar

Våra anläggningar och naturen jämte den nyttjas gemensamt utav främst dessa fyra intressegrupper; Gäster (timmar – dagar), Tillresta turister (dagar – veckor ), BRF medlemmar (veckor – månader), verksamhet på platsen med personal

Alla intressegrupper kommer till gagn utav en gemensam bild på hur naturen skall värnas, men kan ha olika syn på hur den bevaras på bästa sätt. Med undantag för gäster så finns möjlighet för oss att dela vilka möjligheter som finns på platsen, och att utbilda dem i vilka förväntningar som ställs på dem som nyttjare. Det gör vi med en handbok där våra miljömål delas och det förklaras hur respektive intressegrupp kan hjälpa till för att vi så skall nå dem. 

För gruppen gäster så inkluderas miljövård som en naturlig del i aktiviteter som genomförs med oss, från att servicepersonal belyser vårt miljöarbete kopplad till deras tjänst till att vi genomför korta miljövårdande insatser som del i erbjudna aktiviteter.

Lokala miljövärden

Varje plats unika miljö skall värnas. Utformningen utav våra anläggningar görs för att förstärka miljön på platsen. Omgivningen får stå till grund för planeringen på plats och i möjligaste mån skall existerande beväxtlighet och former i naturen behållas. Etablering sker på ett sätt så att dessa blir en naturlig del arkitekturen. 

Kommunikation

Vi verkar föra att premiera ett minskat bilåkande. Vår planlösning och verksamhet designas för att bekvämliggöra andra transportsätt i relation till bil. Vi delar våra åtgärder i miljöbesparande och premierande för alternativ. Dessa är: 

Minskad klimatpåverkan från bil

– minskade möjligheter till parkering i direkt anslutning till boende
– Lastplatser som delas med flera fastigheter
– Parkeringsplatser som erbjuds hyrs på årsbasis med varierad taxa för elbil eller förbränningsbil
– Laddstolpar för elbilar
– Avgiftsbelagd gästparkering

Alternativa förflyttningssätt

– Transfer service ToR flyg och Färja
– Bilpool med elektriska bilar
– Busshållplatser nära anläggningen
– Parkering för personlig eltransport med laddning vid varje stuga
– Cykelparkering vid stugor och service
– Kyld utlämning utav matvaror i samarbete med e-handlare
– Lastcykeluthyrning

Vi vill minska behovet att nyttja bilen för annat än upplevelser och persontransporter där flera använder bilen samtidigt. Ett exempel där vi kan bidra minskat bilåkande är relaterat inköp utav mat-varor till hushållet. Samarbeten där vi kan erbjuda viss livsmedel nära gagnar både våra gäster och de som bor nära. Mellanlagring utav levererade mat-varor i kylskåp och frys gör att gäster kan kvittera ut sina förbeställda matvaror när de ankommer istället för att åka och handla själva. 

Globala miljöintressen

Vårt avtryck på den globala miljön söks att bli klimatpositiv. Vi möter vårt avtryck i absoluta tal mot gängliga resurser. Vi skall inte förbruka fler resurser än vi själva skapar vilket kräver tanke och investering både för egen tillverkning utav energi, och för hur vi minskar dess förbrukning. 

För att hjälpa oss nå våra mål kommer följande certifieringar att uppnås på minst 90% utav fastigheterna enligt Svanen.

Byggnation & konsumtion

Alla byggnader uppförs där det går i naturmaterial och uppförs för att på sin livslängd kunna överstiga en återanvändning utav allt material på minst 85% vilket överstiger regerings avfallsdirektiv om en 70% återvinning & återanvändning. Mätning för detta görs enligt certifiering nämnd tidigare.

Energi för inomhusklimat

Våra fastigheter byggs för att minska behov utav uppvärmning och kylning inomhus. Småfastigheter drar nytta utav den öppna och vattennära platsen och god ventilation för att hålla en lägre inomhustemperatur på sommaren och väl tilltagen isolering håller dem varma med mindre tillskott på vintern. Ett centralt styrsystem gör det möjligt att hålla en lägre inomhus-temperatur när småfastigheter är tomma och höja den innan gäster anländer.   

Energi återanvänds i värmesystemen i småfastigheter och värmeväxling med havsvattnet används där ytterligare tillskott krävs. Värmeväxling med havsvatten används för kyla där det behövs i större fastigheter. Vi väljer att inte borra för värmeväxling. 

Elproduktion

Vår elproduktion kommer från solceller med målsättning att vi helt står för vår elproduktion. Anläggningen byggs in som en naturlig del i våra stugor och fastigheter och styrs centralt. Reglering och kostnadsdelning görs även centralt. Förutom att alla medlemmar i BRF fortsatt har kostnader för el och därmed själv reglerar nyttjandet. Så drar det också nytta utav turistboendets naturliga puls rörande nyttjande och kommer den sammanlagda anläggningen tillgodo.